Class 3. VIC. Unit 5. Lesson 10. On a picnic.

On a picnic

Exercise 1. Прослушай слово и запиши его.

Exercise 2. Закончи предложения с it или them. Отнеси предложение в нужную группу.

WordPress Lessons